Enklere prosjektledelse for smartere byggefirmaer

Fieldly brukes i over 100.000 prosjekter over hele verden

Generelle vilkår

Disse vilkårene ("Vilkår") gjelder når Fieldly AB ("Fieldly") gir et prosjektledelsessystem over Internett ("Service") til et selskap ("Kunden") på nettsiden og via apper.

Ved å registrere en brukerkonto aksepterer Kunden denne avtalen ("Avtale") med Fieldly for retten til å bruke Tjenesten i samsvar med Vilkårene. En bruker som registrerer en konto, erklærer seg i registreringen at han eller hun er autorisert av Kunden til å inngå denne avtalen.

1 -Bruker konto

Når du registrerer deg for Tjenesten, opprettes en personlig brukerkonto. Gjennom brukerkontoen kan brukeren (i) logge på Tjenesten (ii) administrere abonnementer på Tjenesten, og (iii) kjøpe tilleggstjenester.

Når brukeren registrerer seg, bruker brukeren e-postadressen sin som bruker-ID, og brukeren skal velge et passord. Brukeren er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen på en sikker måte slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til dem. Hvis brukeren mistenker at en uautorisert person har fått tilgang til påloggingsinformasjonen eller brukerkontoen, skal brukeren umiddelbart endre passordet sitt.

Kunden er ansvarlig for all bruk av Tjenesten som utføres fra brukerkontoen (e) og som tilhører kundens brukere.

Brukere som registrerer en brukerkonto, er ansvarlige for at få kundens autorisasjon for å inngå kontrakter og for handlinger som brukerne utfør. 

 

2 - Tjenesten

Tjenesten er beskrevet på Fieldlys nettsted. Fieldly forbeholder seg retten til å videreutvikle Tjenestens omfang, design og funksjonalitet.

Fieldly forbeholder seg retten til å avslutte å levere tjenesten når som helst.

Kunden kan når som helst avslutte tjenesten. Kunden har ikke krav på refusjon av betalt abonnementsavgift.

3 - Pris

Fieldly forbeholder seg retten til å endre prisen for tjenesten når som helst. Prisendringer trer i kraft tretti (30) dager etter at Fieldly kunngjør en slik endring. Endringen trer i kraft ved neste betalingsdato for kunder som har et gyldig abonnement.

4 - Betaling

Ved å kjøpe et abonnement på Tjenesten aksepterer kunden at deres registrerte kredittkort belastes med månedlig abonnementskostnad månedlig. Når kunden kjøper et abonnement Fieldly vil belaste det første månedlige beløpet på bestillingsdatoen, og deretter månedlig på samme kalenderdag hver påfølgende måned ('Faktureringsdato').

Hvis det månedlige beløpet ikke kan belastes det registrerte kredittkortet, vil betalingen av et abonnement mislykkes. Kunden er ansvarlig for alle abonnementsavgifter som påløper på kundens konto (er).

5 - Kundens bruk av tjenesten

Tjenesten som tilbys må bare brukes til formålet og i den utstrekning som er angitt i Vilkåren for bruk.

Kunden og brukerne kan ikke

a. Kopiere eller endre materialet i forbindelse med Tjenesten, eller overføre eller tildele rett til Tjenesten eller materialet til en annen part;

b. Poste eller distribuere materiale eller meldinger som forårsaker skade eller annet ulempe for Fieldly eller tredjepart, strider mot Fieldlys eller tredjeparts opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, er i strid med lov eller myndighetsreglement eller -avgjørelse eller strider mot moralske koder, Eller mot Fieldly på de gjeldende regler og retningslinjer;

c. Late som å være en annen person eller feilaktig late som å representere et selskap, eller søke tilgang til en annen brukers konto, eller på annen måte handle bedriftsmessig i forhold til Fieldly eller en leverandør;

d. Fjerne, kringgå, deaktivere, skade eller på annen måte tukle med sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenesten;

e. Kopiere eller på annen måte søke å oppgi eller gjenopprette kildekoden til Tjenesten; eller

f. Å forstyrre eller skade tjenestens funksjonalitet eller kapasitet.

6 - Brukerstøtte

Fieldly gir kundeservice for saker knyttet til bruken av Tjenesten på den måten som er beskrevet på Fieldlys nettsted.

7 - Kundeinformasjon

Fiedly kan endre påloggingsinformasjonen på grunn av tekniske, driftsmessige eller andre spesifikke grunner eller på grunn av en bedriftsforskrift eller avgjørelse. Kunden skal gis varsel på forhånd om slik endring. "Kundedata" betyr data om Kunden, for eksempel navn, adresse, personnummer eller registreringsnummer, kredittkortnummer eller annen informasjon om kunden eller brukeren. Kunden skal etter forespørsel gi Fieldly de dataene som Fieldly trenger for tjenesten. Kunden er ansvarlig for at slik informasjon er korrekt på det tidspunktet, og at kundens brukere har blitt informert om at deres data er sendt til Fieldly og for hvilke formål og prosesserer denne informasjonen brukes. Kunden representerer at den har rett til å gi Fieldly slike data. Fieldly behandler kundedata for å levere Tjenesten, oppfyller sine forpliktelser i henhold til lov eller forskrifter, opprettholder dataregisteret og fremmer Fieldlys varer og tjenester. Kunden er ansvarlig for å oppnå det tilsvarende samtykket fra brukerne.

Når Fieldly under levering av Tjenesten behandler Kundedata som kunden er ansvarlig for personlig informasjon i henhold til lov om personopplysninger, skal Fieldly betraktes som en personlig dataassistent for en slik oppgave.

I den grad det er nødvendig for å levere Tjenesten, kan Kundedata og informasjon, Kunden er ansvarlig for personlig informasjon, bli distribuert til Fieldlys partnere. Fieldlys partnere i å levere Tjenesten kan være selskaper utenfor EU. Kundedata og informasjon, Kunden er ansvarlig for personlig informasjon, vil derfor bli behandlet i tredjeland, inkludert USA.

Fieldly forbeholder seg retten til å benytte anonyme data fra kunden til å forbedre, utvikle og modifisere sine tjenester og kompilere statistikk og annen markedsføringsinformasjon.

Fiedly forplikter seg til å holde Kundens opplysninger i Tjenesten konfidensiell til tredjepart, med mindre annet er påbudt etter lov eller myndighet eller rettskjennelse. Fieldly vil ikke til enhver tid distribuere Kundeinformasjon til tredjepart for salgsfremmende eller andre formål.

8 - Lukking og avregistrering av brukerkonto

Fieldly forbeholder seg retten til umiddelbart og uten varsel å lukke kundens konto (r) med mistanke om brudd på § 5.

Kunden kan når som helst avregistrere brukerkonto (e) hvis Kunden ønsker å si opp bruken av Tjenesten.

Etter å ha lukket eller kansellert kundens konto (er), vil kunden ikke lenger kunne kjøpe, få tilgang til eller administrere tjenesten. På forespørsel fra kunden kan Fieldly mot et gebyr trekke ut dataene i CSV- eller Excel-format. Slike forespørsler må gjøres før kontoen er avsluttet.

Fieldly forbeholder den generelle rett til å si opp kundens konto med tre (3) måneders varsel.

9 - Intellektuell eiendom

Bruken av Tjenesten betyr ikke at noen opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter overføres til Kunden.

10 - Skader

Kunden har ikke rett til erstatning for indirekte skader, som tap av inntjening, gjenopprettelige kostnader eller andre følgeskader. Fieldlys samlede ansvar for hvert fullt kalenderår er begrenset til et beløp tilsvarende halvparten av svensk basisbeløp (basbelopp).

Til tross for ovenstående er Fieldly ikke ansvarlig for tap eller skade på data eller annen informasjon under bruken av Tjenesten. Fieldly er heller ikke ansvarlig for skade forårsaket av datavirus eller lignende, forsinkelse, data korrupsjon, tap av data, eller for Kunden ethvert ansvar til tredjepart.

11 - Endring av vilkår for bruk

Fieldly har rett til når som helst å endre disse vilkårene. En endring trer i kraft tretti (30) dager etter at Fieldly kunngjør en slik endring.

12 - Klager

Kunden skal, for at klagen skal være gyldig, innlevere en klage innen to (2) måneder etter at feilen eller skaden er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Klager må gjøres skriftlig.

13 - Force majeure

Partene er unntatt fra ansvar for å betale erstatning eller å utføre visse forpliktelser i henhold til denne avtalen, dersom skaden eller feilen skyldes forhold utenfor partens kontroll ("Force Majeure Event"), og forholdet forhindrer, betydelig hindrer eller forsinker ytelsen derav . Det samme gjelder dersom skaden eller feilen skyldes forsinkede leveranser fra en parti underleverandør som skyldes en Force Majeure Event. En Force Majeure Event kan blant annet være regjeringens handling eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikt, blokkering, krig, opprør, sabotasje, ekstremvær, lyn, brann, eksplosjon, flom, naturkatastrofe, ulykke eller kabelskade Forårsaket av tredjeparter.

14 - Gjeldende lov og tvist

Parternes rettigheter og forpliktelser ved tolkningen og anvendelsen av denne avtalen skal være i samsvar med svensk lov. Enhver tvist som oppstår som følge av avtalen, skal først bli gjenstand for voldgift eller endelig avgjort i en svensk domstol.

15 - Gyldighet

Disse betingelsene gjelder fra og med 1. oktober 2014 til videre varsel.